กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

3 ม.ค. 2022 09:00:00 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต.ลิ้นฟ้า 127

TOP