มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

3 ม.ค. 2022 09:00:00 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต.ลิ้นฟ้า 93

TOP