แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 )

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570 )

28 เม.ย. 2023 10:51:51 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ลิ้นฟ้า 72

TOP