ข้อมูลหมู่บ้านและจำนวนประชากร

logo


 
 เขตการปกครอง
        องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า มีจำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 14 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
เต็มทั้งหมู่บ้าน ดังนี้

 
      1. หมู่ที่      1  บ้านลิ้นฟ้า
         
      2.หมู่ที่       2 บ้านลิ้นฟ้า
         
      3.หมู่ที่       3 บ้านลิ้นฟ้า
         
      4.หมู่ที่       4  บ้านลิ้นฟ้า  
         
      5.หมู่ที่       5 บ้านดินดำ
         
      6.หมู่ที่       6 บ้านผักขะ
         
      7.หมู่ที่       7 บ้านผักขะ  
         
      8.หมู่ที่       8 บ้านผักขะ  
         
      9.หมู่ที่       9 บ้านดินดำ
         
      10. หมู่ที่  10 บ้านลิ้นฟ้า
         
      11. หมู่ที่  11 บ้านลิ้นฟ้า
         
      12. หมู่ที่  12 บ้านผักขะ
         
      13. หมู่ที่  13 บ้านผักขะ
         
      14. หมู่ที่  14 บ้านลิ้นฟ้า