หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ
31 ต.ค. 2018 09:00:00 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.ลิ้นฟ้า 189
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ  
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศกาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
28 มิ.ย. 2017 09:00:00 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.ลิ้นฟ้า 149
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัต...