การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

26 พ.ย. 2021 09:05:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลิ้นฟ้า 224

สามารถแจ้งเหตุ ได้ภายในวันที่ 21-27 พ.ย.64 และวันที่ 29 พ.ย.64 - 5 ธ.ค.64 แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

- มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

- เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้

- เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้

- เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

- มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

- ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง

- มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

แจ้งเหตุ ได้ภายในวันที่ 21-27 พ.ย.64 และวันที่ 29 พ.ย.64 - 5 ธ.ค.64

แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

สามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือ มอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

https://www.ect.go.th/lamphun/ewt_dl_link.php?nid=1486

TOP