กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

29 เม.ย. 2022 08:16:12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ลิ้นฟ้า 242TOP