มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

8 ม.ค. 2019 09:00:00 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.ลิ้นฟ้า 276

TOP