มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งการย้ายการโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งการย้ายการโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

29 ส.ค. 2017 09:00:00 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.ลิ้นฟ้า 136

TOP