มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศกาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศกาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

28 มิ.ย. 2017 09:00:00 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.ลิ้นฟ้า 268

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘

TOP