หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ

31 ต.ค. 2018 09:00:00 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.ลิ้นฟ้า 300

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานราชการ

 

TOP