หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

17 ต.ค. 2022 16:40:00 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ลิ้นฟ้า 200TOP