หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2566

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2566

19 ธ.ค. 2023 09:00:00 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ลิ้นฟ้า 130TOP