แผนปฏิบัติการป้อกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

แผนปฏิบัติการป้อกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

3 ต.ค. 2022 09:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ลิ้นฟ้า 177TOP