องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
ตำบลลิ้นฟ้า เมืองหน้าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ตักบาตรเทโว งานบุญปลอดเหล้า ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 • งานสายสัมพันธ์บัณทิตน้อย ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
 • ประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกีฬา "เทศบาลตำบลยางชุมน้อยคัพ" ประจำปี 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถส่วนกลาง ทะเบียน 82-8381
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถส่วนกลาง ทะเบียน กค 1522
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคินกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านดินดำ-คลองส่งน้ำ ม.9
 • ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์ สำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่า
 • แผนปฏิบัติการป้อกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
 • นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • -

  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
       ข่าวสาร อบต.ลิ้นฟ้า
   

   

   

  ข่าวสาร

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  แสดง 1 ถึง 5 จาก 42 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  1ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  [เอกสาร word]
  กสธ.มท 0819.2/ว117717/03/256620/03/2566
  2ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [เอกสาร word]
  กสธ.มท 0819.2/ว119417/03/256620/03/2566
  3ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2)
  [เอกสาร word]
  สน.คท.มท 0808.3/ว112820/03/256620/03/2566
  4การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [เอกสาร word]
  กค.มท 0803.3/ว120020/03/256620/03/2566
  5ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ
  [บัญชีแนบ]
  กสว.มท 0820.2/ว117017/03/256620/03/2566

  กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP